Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà

  Thông tin chung
 
 Văn bản pháp quy
 
 Thông tin ngành
 
 Tài nguyên
 
 Lượt truy cập
635116
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
I.TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
STT
Tên đơn vị trực thuộc
Địa chỉ website
Địa chỉ
1 Trường THCS Nguyễn Anh Hào http://nguyenanhhao-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Bình 1, Tây Hoà, Phú Yên
2 Trường THCS Nguyễn Tất Thành http://nguyentatthanh-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Bình 2, Tây Hoà, Phú Yên
3 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng http://huynhthuckhang-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Phong, Tây Hoà,Phú Yên
4 Trường THCS Lê Hoàn http://lehoan-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Phú, Tây Hoà, Phú Yên
5 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng http://dinhtienhoang-tayhoa.phuyen.edu.vn Sơn Thành Đông, Tây Hoà,Phú Yên
6 Trường THCS Tây Sơn http://tayson-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Mỹ Tây, Tây Hoà, phú Yên
7 Trường THCS Phạm Văn Đồng http://phamvandong-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Mỹ Đông, Tây Hoà, Phú Yên
8 Trường THCS Đồng Khởi http://dongkhoi-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Thịnh, Tây Hoà, Phú Yên
9 Trường THCS Nguyễn Thị Định http://nguyenthidinh-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Đồng, Tây Hoà, Phú Yên
10 Trường THCS Phạm Đình Quy http://phamdinhquy-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Tân Tây, Tây Hoà, Phú Yên
11 Trường THCS Lê Lợi http://leloi-tayhoa.phuyen.edu.vn Sơn Thành Tây, Tây Hòa, Phú Yên
II.TRƯỜNG TIỂU HỌC
STT
Tên đơn vị trực thuộc
Địa chỉ website
Địa chỉ
1 Trường TH Số 1 Hoà Bình I http://so1hoabinh1-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Bình 1, Tây Hoà, Phú Yên
2 Trường TH Số 2 Hoà Bình I http://so2hoabinh1-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Bình 2, Tây Hoà, Phú Yên
3 Trường TH Số 1 Hoà Bình II http://so1hoabinh2-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Bình 2, Tây Hoà, Phú Yên
4 Trường TH Số 2 Hoà Bình II http://so2hoabinh2-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Bình 2, Tây Hoà, Phú Yên
5 Trường TH Số 1 Hoà Phong http://so1hoaphong-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Phong, Tây Hoà,Phú Yên
6 Trường TH Số 2 Hoà Phong http://so2hoaphong-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Phong, Tây Hoà,Phú Yên
7 Trường TH Số 1 Hoà Phú http://so1hoaphu-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Phú, Tây Hoà, Phú Yên
8 Trường TH Số 2 Hoà Phú http://so2hoaphu-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Phú, Tây Hoà, Phú Yên
9 Trường TH Số 1 Sơn Thành Đông http://so1sonthanhdong-tayhoa.phuyen.edu.vn Sơn Thành Đông, Tây Hoà,Phú Yên
10 Trường TH Số 2 Sơn Thành Đông http://so2sonthanhdong-tayhoa.phuyen.edu.vn Sơn Thành Đông, Tây Hoà,Phú Yên
11 Trường TH Sơn Thành Tây http://sonthanhtay-tayhoa.phuyen.edu.vn Sơn Thành Tây, Tây Hoà,Phú Yên
12 Trường TH Số 1 Hoà Mỹ Tây http://so1hoamytay-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Mỹ Tây, Tây Hoà, phú Yên
13 Trường TH Số 2 Hoà Mỹ Tây http://so2hoamytay-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Mỹ Tây, Tây Hoà, phú Yên
14 Trường TH Số 1 Hoà Mỹ Đông http://so1hoamydongtayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Mỹ Đông, Tây Hoà, Phú Yên
15 Trường TH Số 2 Hoà Mỹ Đông http://so2hoamydong-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Mỹ Đông, Tây Hoà, Phú Yên
16 Trường TH Số 3 Hoà Mỹ Đông http://so3hoamydong-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Mỹ Đông, Tây Hoà, Phú Yên
17 Trường TH Số 1 Hoà Thịnh http://so1hoathinh-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Thịnh, Tây Hoà, Phú Yên
18 Trường TH Số 2 Hoà Thịnh http://so2hoathinh-tayhoa-phuyen.edu.vn Hoà Thịnh, Tây Hoà, Phú Yên
19 Trường TH Số1 Hoà Đồng http://so1hoadong-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Đồng, Tây Hoà, Phú Yên
20 Trường TH Số 2 Hoà Đồng http://so2hoadong-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Đồng, Tây Hoà, Phú Yên
21 Trường TH Số 1 Hoà Tân Tây http://so1hoatantay-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Tân Tây, Tây Hoà, Phú Yên
22 Trường TH Số 2 Hoà Tân Tây http://so2hoatantay-tayhoa.phuyen.edu.vn Hoà Tân Tây, Tây Hoà, Phú Yên
III.TRƯỜNG MẪU GIÁO -MẦM NON
STT
Tên đơn vị trực thuộc
Địa chỉ website
Địa chỉ
1 MN BC Hòa Bình 1 Hoà Bình 1, Tây Hoà, Phú Yên
2 Trường MN Hòa Bình 2 Hoà Bình 2, Tây Hoà, Phú Yên
3 Trường MG BC Hòa Phong Hoà Phong, Tây Hoà,Phú Yên
4 Trường MG BC Hòa Phú Hoà Phú, Tây Hoà, Phú Yên
5 Trường MN BC Sơn Thành Đông Sơn Thành Đông, Tây Hoà,Phú Yên
6 Trường MG BC Sơn Thành Tây Sơn Thành Tây, Tây Hoà,Phú Yên
7 Trường MG BC Hòa Mỹ Tây Hoà Mỹ Tây, Tây Hoà, phú Yên
8 Trường MG BC Hòa Mỹ Đông Hoà Mỹ Đông, Tây Hoà, Phú Yên
9 Trường MG BC Hòa Thịnh Hoà Thịnh, Tây Hoà, Phú Yên
10 Trường MG BC Hòa Đồng Hoà Đồng, Tây Hoà, Phú Yên
11 Trường MG BC Hòa Tân Tây Hoà Tân Tây, Tây Hoà, Phú Yên
 
 
     
       
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tây Hoà
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    Thị trấn Phú Thứ - Tây Hoà - Phú Yên
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573578661-0573578660
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
057.3842048